Có 1 kết quả:

běn mìng nián

1/1

běn mìng nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

year of one's birth sign, according to the cycle of 12 animals of the earthly branches 地支[di4 zhi1]