Có 1 kết quả:

běn gù zhī róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

when the root is firm, the branches flourish