Có 1 kết quả:

běn guó rén

1/1

běn guó rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

natives of one's own country