Có 1 kết quả:

běn tǔ huà

1/1

běn tǔ huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to localize
(2) localization