Có 1 kết quả:

běn tǔ pài

1/1

běn tǔ pài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) local faction
(2) pro-localization faction (in Taiwanese politics)