Có 1 kết quả:

běn dì huà

1/1

běn dì huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) localization
(2) adaptation (to foreign environment)