Có 1 kết quả:

běn lěi dǎ

1/1

běn lěi dǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

home run (baseball)