Có 1 kết quả:

běn bì

1/1

běn bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) local currency
(2) our own currency
(3) abbr. for 本位貨幣|本位货币