Có 1 kết quả:

běn nián dù

1/1

běn nián dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) this year
(2) the current year