Có 1 kết quả:

běn yīng

1/1

běn yīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) should have
(2) ought to have