Có 1 kết quả:

běn dǐ fú shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

background radiation