Có 1 kết quả:

běn xī

1/1

běn xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

principal and interest (on a loan)