Có 1 kết quả:

běn běn

1/1

běn běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) notebook computer (diminutive)
(2) laptop