Có 1 kết quả:

běn běn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) book worship
(2) bookishness