Có 1 kết quả:

běn yè

1/1

běn yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) business in which a company has traditionally engaged (e.g. before diversifying)
(2) original business
(3) core business
(4) (literary) agriculture

Một số bài thơ có sử dụng