Có 1 kết quả:

běn zuì

1/1

běn zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)