Có 1 kết quả:

běn yì

1/1

běn yì

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghĩa gốc, nghĩa ban đầu, nghĩa vốn có

Từ điển Trung-Anh

(1) original meaning
(2) literal sense