Có 1 kết quả:

běn néng

1/1

běn néng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản năng, khả năng tự nhiên, thói quen tự nhiên

Từ điển Trung-Anh

instinct