Có 1 kết quả:

běn cǎo

1/1

běn cǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a book on Chinese (herbal) medicine
(2) Chinese materia medica