Có 1 kết quả:

Běn cǎo Gāng mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Compendium of Medical Herbs 1596, compiled by Li Shizhen 李時珍|李时珍[Li3 Shi2 zhen1]