Có 1 kết quả:

běn tí

1/1

běn tí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the subject under discussion
(2) the point at issue