Có 1 kết quả:

běn tǐ lùn

1/1

běn tǐ lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ontology