Có 1 kết quả:

Zhū Yún zhē kǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mr Zhu Yun breaks the railing (idiom); to challenge and admonish boldly