Có 1 kết quả:

Zhū lì yà ní ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Giuliani (name)
(2) Rudolph W (Rudy) Giuliani (1944-), US Republican politician, Mayor of New York City 1994-2001