Có 1 kết quả:

zhū bèi zhuó huā niǎo ㄓㄨ ㄅㄟˋ ㄓㄨㄛˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) scarlet-backed flowerpecker (Dicaeum cruentatum)