Có 1 kết quả:

pǔ sù

1/1

pǔ sù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plain and simple
(2) unadorned
(3) simple living
(4) not frivolous