Có 1 kết quả:

jī bù kě shī , shī bù zài lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

opportunity knocks but once (idiom)