Có 1 kết quả:

jī bù kě shī , shí bù zài lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

Opportunity knocks but once. (idiom)