Có 1 kết quả:

xiǔ huài

1/1

xiǔ huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotten