Có 1 kết quả:

xiǔ làn

1/1

xiǔ làn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotten