Có 4 kết quả:

shāshàishè
Âm Pinyin: , shā, shài, shè
Tổng nét: 6
Bộ: mù 木 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: ノ丶一丨ノ丶
Thương Hiệt: XKD (重大木)
Unicode: U+6740
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: sái, sát, tát
Âm Nôm: sát
Âm Quảng Đông: saat3

Tự hình 2

Dị thể 26

Một số bài thơ có sử dụng

1/4

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 殺.

shā

giản thể

Từ điển phổ thông

giết chết

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 殺.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 殺

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giết chết;
② Chiến đấu, đánh phá: 殺出重圍 Phá tan vòng vây;
③ Giảm, trừ, áp đảo, đè bẹp: 殺暑氣 Trừ khí nóng; 殺殺敵人的威風 Áp đảo khí thế của địch;
④ (đph) Rát, xót: 殺得慌 Xót quá, rát quá;
⑤ Kết thúc: 殺尾 Cuối cùng;
⑥ Đặt sau động từ chỉ mức độ cao: 氣殺人 Tức chết đi được; 笑殺人 Cười vỡ bụng;
⑥ (văn) Suy kém, tàn tạ: 百花殺 Trăm hoa tàn lụi;
⑦ (văn) Bại hoại, hư hỏng;
⑧ (văn) Như 煞 [shà] nghĩa ① (bộ 火).

Từ điển Trung-Anh

(1) to kill
(2) to murder
(3) to attack
(4) to weaken or reduce
(5) to smart (dialect)
(6) (used after a verb) extremely

Từ ghép 159

àn shā 暗杀Bā shì shā jūn 巴氏杀菌bàn lù shā chū de Chéng Yǎo jīn 半路杀出的程咬金bàn lù shā chū gè Chéng Yǎo jīn 半路杀出个程咬金bàng shā 棒杀bèi shā 背杀bèi yǐng shā shǒu 背影杀手bèi zì shā 被自杀bó shā 搏杀bǔ shā 捕杀cán shā 残杀cán shā zhě 残杀者cǎn shā 惨杀chōng shā 冲杀cì shā 刺杀dǎ shā 打杀dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì 大规模杀伤性武器dà liàng shā shāng wǔ qì 大量杀伤武器dà shā fēng jǐng 大杀风景dà tú shā 大屠杀dà tú shā shì jiàn 大屠杀事件Dí shā sǐ 敌杀死dú shā 毒杀è shā 扼杀fēng shā 封杀gǎn jìn shā jué 赶尽杀绝gù shā 故杀guò shī shā rén 过失杀人jiān shā 奸杀jiǎo qiāng bù shā 缴枪不杀jié shā 劫杀jiè dāo shā rén 借刀杀人jué shā 绝杀kǎn shā 砍杀kēng shā 坑杀kòu shā 扣杀làn shā 滥杀làn shā wú gū 滥杀无辜lēi shā 勒杀lián huán shā shǒu 连环杀手liè shā 猎杀Liè shā Hóng sè Shí yuè hào 猎杀红色十月号mǎ shā jī 马杀鸡miǎo shā 秒杀mǒ shā 抹杀móu shā 谋杀móu shā àn 谋杀案móu shā zuì 谋杀罪Nán jīng Dà tú shā 南京大屠杀Nán jīng Dà tú shā Shì jiàn 南京大屠杀事件nüè shā 虐杀pěng shā 捧杀pīn shā 拼杀pōu fù zì shā 剖腹自杀pū shā 扑杀qiāng shā 枪杀qíng shā 情杀shā cǎo kuài 杀草快shā chóng 杀虫shā chóng jì 杀虫剂shā chóng yào 杀虫药shā dí 杀敌shā diào 杀掉shā dú ruǎn jiàn 杀毒软件shā dù yào 杀蠹药shā fēng jǐng 杀风景shā fù jì pín 杀富济贫shā hài 杀害shā hǔ zhǎn jiāo 杀虎斩蛟shā jī 杀机shā jī gěi hóu kàn 杀鸡给猴看shā jī jǐng hóu 杀鸡儆猴shā jī jǐng hóu 杀鸡警猴shā jī qǔ luǎn 杀鸡取卵shā jī xià hóu 杀鸡吓猴shā jī yān yòng niú dāo 杀鸡焉用牛刀shā jī zǎi é 杀鸡宰鹅shā jià 杀价shā jìn 杀进shā jìn shā chū 杀进杀出shā jué 杀绝shā jūn 杀菌shā jūn jì 杀菌剂shā jūn zuò yòng 杀菌作用shā lù 杀戮shā luó jì 杀螺剂shā mǎ tè 杀马特shā miè 杀灭shā niú zǎi yáng 杀牛宰羊shā qì 杀气shā qì téng téng 杀气腾腾shā qīng 杀青shā qiú 杀球shā rén 杀人shā rén àn 杀人案shā rén àn jiàn 杀人案件shā rén bù guò tóu diǎn dì 杀人不过头点地shā rén bù zhǎ yǎn 杀人不眨眼shā rén fàn 杀人犯shā rén fàng huǒ 杀人放火shā rén jīng 杀人鲸shā rén kuáng 杀人狂shā rén rú má 杀人如麻shā rén wèi suì 杀人未遂shā rén yuè huò 杀人越货shā ruǎn 杀软shā shāng 杀伤shā shāng lì 杀伤力shā shēng 杀生shā shǒu 杀手shā shǒu jí yìng yòng 杀手级应用shā shǒu jiǎn 杀手锏shā shú 杀熟shā shǔ yào 杀鼠药shā sǐ 杀死shā tóu 杀头shā yī jǐng bǎi 杀一儆百shā yī jǐng bǎi 杀一警百shā yīng 杀婴shā zhēn jūn 杀真菌shā zhēn jūn jì 杀真菌剂shā zhì jiào zǐ 杀彘教子shā zhū zǎi yáng 杀猪宰羊shàng zhèn shā dí 上阵杀敌shè shā 射杀shēng shā dà quán 生杀大权shí jiān shì bǎ shā zhū dāo 时间是把杀猪刀shì shā chéng xìng 嗜杀成性sī shā 厮杀sù shā 肃杀tā shā 他杀tiān shā de 天杀的tóu shā 投杀tú shā 屠杀tú shā zhě 屠杀者wèi zuì zì shā 畏罪自杀wèn kè shā jī 问客杀鸡wù shā 误杀xiè mò shā lǘ 卸磨杀驴xiōng shā 凶杀xiōng shā àn 凶杀案yǎn lù shā qì 眼露杀气yǎn shā 掩杀yī bǐ mǒ shā 一笔抹杀yǐ zì yá shā rén 以眦睚杀人yì shā 缢杀yù móu shā rén 预谋杀人zǎi shā 宰杀zhǎn shā 斩杀zhé shā 折杀zhū jìn shā jué 诛尽杀绝zhū shā 诛杀zhuī shā 追杀zì shā 自杀zì shā shì 自杀式zì shā shì bào zhà 自杀式爆炸zì shā shì zhà dàn 自杀式炸弹zì shā zhà dàn shā shǒu 自杀炸弹杀手zì xiāng cán shā 自相残杀

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 殺.

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 殺.

Từ ghép 1