Có 1 kết quả:

shā zhì jiào zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to kill a pig as a lesson to the children (idiom); parents must teach by example