Có 1 kết quả:

shā qì téng téng ㄕㄚ ㄑㄧˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ferocious
(2) murderous-looking