Có 1 kết quả:

shā zhēn jūn

1/1

shā zhēn jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fungicidal
(2) to have a fungicidal effect