Có 1 kết quả:

shā jūn

1/1

shā jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disinfectant
(2) to disinfect