Có 1 kết quả:

shā chóng jì

1/1

shā chóng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) insecticide
(2) pesticide