Có 1 kết quả:

shā fēng jǐng ㄕㄚ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 煞風景|煞风景[sha1 feng1 jing3]