Có 1 kết quả:

shā jī yān yòng niú dāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) don't use a sledgehammer on a nut
(2) aquila non capit muscam