Có 1 kết quả:

zá wù

1/1

zá wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) various jobs
(2) low-grade work