Có 1 kết quả:

zá sè

1/1

zá sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) varicolored
(2) motley