Có 1 kết quả:

zá sè zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) variegated laughingthrush (Trochalopteron variegatum)