Có 1 kết quả:

quán lì

1/1

quán lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) power
(2) right
(3) privilege