Có 1 kết quả:

quán lì yāo qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

claim to rights (copyright, patent etc)