Có 1 kết quả:

quán wēi xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) authoritative
(2) (having) authority