Có 1 kết quả:

quán néng

1/1

quán néng

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền năng, quyền lực

Từ điển Trung-Anh

power