Có 1 kết quả:

quán héng lì bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to weigh the pros and cons (idiom)