Có 1 kết quả:

lǐ zi

1/1

lǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plum
(2) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng