Có 1 kết quả:

Lǐ Héng

1/1

Lǐ Héng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Heng, personal name of thirteenth Tang emperor Muzong 穆宗[Mu4 Zong1] (795-824), reigned 821-825