Có 1 kết quả:

Lǐ Chéng guì

1/1

Lǐ Chéng guì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yi Seong-gye (1335-1408), founder and first king of Korean Yi dynasty (1392-1910)