Có 1 kết quả:

Lǐ sī tè jūn

1/1

Lǐ sī tè jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Listeria monocytogene